CSR i Semler Gruppen
I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

Semler Gruppen beskæftiger ca. 2.800 mennesker, og koncernen solgte i 2022 mere end 42.819 nye indregistrerede biler. Miljø og klimabelastningen fra vores forretningsaktiviteter har således et naturligt stort fokus fra koncernens side. Semler Gruppen arbejder dedikeret og i nedsatte arbejdsgrupper på tiltag i den daglige drift såvel som i relationen til bilproducenterne, som skal reducere aftrykket på klimaet.

Som landets største bilimportør tager vi vores ansvar alvorligt. Vi har bl.a. et erklæret mål om, at mindst 35% af alle biler, som vi importerer og sælger, skal være nul-emissions-biler i 2025.

Csr Skov

Vores målsætning er, at 35% af vores biler skal være nul-emissions-biler i 2025.

Vi investerer pt. massivt i infrastruktur, opladning, nye værksteder, værktøj, uddannelse, biler, etc. Uden det – ingen elbiler på vejene. Vi skaber rammerne for de kommende biler.

Fremtiden er ikke kun biler, men alle former for transportmidler, der kan transportere danskerne over flere tusinde kilometer eller bare få hundrede meter. Den “rejse” skal Semler være en del af. Vi vil drive markedet for mobilitetsydelser, da vi vil være en del af borgernes mobilitet med miljørigtige transportformer.

Konkret investerer vi i Norden millioner af kroner i fremtidens bæredygtige mobilitet via selskabet Holo A/S. Vi kigger på fremtidens kollektive trafik med fokus på brug af big data og teknologi til gavn for miljøet og passagererne.

Nedenfor kan du læse om vores CSR-tiltag, som fordeler sig på de fire områder: Klima og miljø, forretningsetik, medarbejdertrivsel og samfundsansvar.

Se vores CSR-rapportering for 2022
Se vores CSR-rapportering for 2015-2021

Sammen med bilproducenterne om klimamål
Vw Elbiler

Som landets største bilimportør er det store, seje træk sammen med bilproducenterne helt afgørende for klimaet. Kun i fællesskab kan vi få nul-emissions biler ud på de danske veje.

Volkswagen-koncernen har forpligtet sig til Parisaftalens mål om at være CO2-neutrale i 2050, og allerede i 2030 vil Volkswagen reducere udslippet af Co2 med 30% (ift. 2018).

Det sker i overensstemmelse med principperne i det uafhængige initiativ Science Based Targets, som hjælper virksomheder med at drive en ambitiøs strategi for Co2 reduktion.

Semler Gruppen vil forpligte sig til at reducere CO2-udledningen fra de danske forretningsaktiviteter med Science Based Targets mest ambitiøse scenarie på en maksimal temperaturstigning på 1.5 grader i forhold til førindustrielt niveau.
Sideløbende med dette, er processen med at kortlægge klimabelastningen fra hele Semler Gruppens værdikæde igangsat.

Csr Cupra

Fremtiden er e-mobilitet

Frem imod 2023 investerer Volkswagen AG omkring 60 mia. euro i blandet andet udviklingen af e-mobilitet. Derudover er ambitionen at lancere mere end 70 nye elektriske modeller på markedet inden 2028. Det er mål, der rykker, og som importør af koncernens biler støtter vi selvfølgelig op om disse tiltag – bl.a. ved at investere massivt i el i hele landet på trods af, at vi politisk ikke ved, hvor vi står mht. registreringsafgiften og stabile rammevilkår for branchen.

Vi ønsker ikke at læne os tilbage og vente på, at nogen handler – vi handler selv.

Forretningsetik

I Semler Gruppen driver vi vores virksomhed i henhold til en høj etisk standard, der efterlever virksomhedens værdier.

Det betyder at vi:

  • Driver forretning med integritet, ærlighed og professionalisme.
  • Arbejder mod bestikkelse i enhver form.
  • Efterlever principperne i FN’s konvention mod korruption.

Semler Gruppen har en intern revisionsafdeling, der blandt andet skal sikre, at ingen af virksomhedens medarbejdere giver eller modtager uberettigede fordele til eller fra ansatte i private virksomheder eller offentlige institutioner, såvel i Danmark som i udlandet.

Herudover har vi formuleret en række etiske principper i form af et adfærdskodeks, som er vores fælles grundlag for god adfærd i Semler Gruppen.

Læs vores adfærdskodeks

Der er ikke, udover ovenstående, vedtaget en specifik politik omkring menneskerettigheder.

Leverandører

Semler Gruppen producerer ikke selv varer. De købes stort set alle af firmaerne under Volkswagen Group, og vi henviser derfor til Volkswagen Groups Sustainability Report, hvor Volkswagen beskriver deres retningslinjer for samfundsansvar.

Whistleblowerordning

I Semler Gruppen opfordrer vi til, at e eller andre interessenter rapporterer om bekymrende forhold gennem den kanal, de er mest komfortable med, f.eks. en leder eller en anden supportfunktion såsom jura eller HR.

Semler Gruppen’s Whistleblowersystem er et alternativ, hvis du ikke er tryg ved at rapportere gennem andre kanaler. Systemet er en fortrolig kanal, hvorigennem det er muligt at gøre opmærksom på forhold vedrørende overtrædelse af love og regler.

Rapportér online her: https://semler.whistleblowernetwork.net/

Medarbejdertrivsel
Arbejdsmiljøorganisation

I Semler Gruppen er der etableret en arbejdsmiljøorganisation i henhold til de gældende regler. Den lovpligtige arbejdsmiljøorganisation er bragt helt ud i de enkelte funktioner og afdelinger i form af lokale AMO-grupper.

Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø i Semler Gruppen sikres gennem et målrettet fokus på at fastholde og øge trivslen i organisationen, hvilket bl.a. hjælpes på vej af løbende pulsmålinger, årlige Grow-samtaler og uddannelse af vores ledere.

Fysisk arbejdsmiljø

Det fysiske arbejdsmiljø sikres gennem den lokale AMO-repræsentant samt den obligatoriske arbejdspladsvurdering (APV), som bliver afviklet digitalt af den centrale HR afdeling. Herudover foretages der en nøje overvågning af sygdomsstatistikker og personaleomsætning med henblik på at yde eventuel nødvendig hjælp og bistand til berørte medarbejdere.

Sundhedsforsikring

For at medvirke til et så kortvarigt sygdoms-/skadesforløb som muligt har Semler Gruppen etableret en sundhedsforsikring for medarbejderne, der dækker en lang række former for sygdomme og skader samt følgevirkninger heraf.

Hjertestartere

På Semler Gruppens hovedkontor i Brøndby, der huser ca. 400 medarbejdere, er der opsat hjertestartere samt forbindingskasser på strategiske steder i bygningerne.

Samfundsansvar
Investering i fremtidens arbejdskraft

Semler Gruppen ønsker at bidrage til udvikling og uddannelse i samfundet og sikre en pipeline af talenter til virksomheden. Derfor er der taget følgende initiativer på området:

  1. I 2015 startede vi et særligt lærlingeforløb, der gennem en udvidet mekanikeruddannelse vil skabe fremtidens teknikere. Uddannelsen er udarbejdet i samarbejde med Mercantec i Viborg. I 2020 har vi haft 132 lærlinge i Semler Gruppen.
  2. Der ansættes hvert år administrations-, økonomi- og reservedelselever. I 2020 var der 45 elever hos Semler Gruppen.
  3. Nye ledere og medarbejdere med ledelsespotentiale gennemgår et ledelsesuddannelsesforløb for at gøre dem klar til ledelsesopgaven. I 2020 har 16 medarbejdere gennemført ledelsesuddannelsen i Semler Gruppen.
  4. I 2018 startede Semler Gruppen et graduateprogram, hvor fire nyuddannede akademikere er blevet ansat i et 2-årigt forløb for at anskue organisationen med nye øjne. Graduateprogrammet er oprettet med det formål at ansætte andre profiler end man typisk har været vant til, for at udvikle os som organisation. 3 ud af 4 graduates fortsætter deres ansættelse i organisationen efter endt forløb.
Målsætning for kvinder i ledelse

Som et led i regeringens danske model for kvinder i ledelse satte Semler Gruppen i 2013 et konkret mål for det underrepræsenterede køn i øverste ledelsesorgan og udarbejdede en politik for at øge antallet af kvinder i virksomhedens ledelsesniveauer generelt.

Semler Gruppens politik for det underrepræsenterede køn på øvrige ledelseslag lægger vægt på mangfoldighed i bred forstand, og Semler Gruppen ønsker til enhver tid at ansætte den bedst kvalificerede person uanset køn, alder, nationalitet, seksuel orientering eller religiøs overbevisning.

Semler Gruppens målsætning er at tiltrække de bedste kandidater og samtidig være et attraktivt karrierevalg for begge køn. Virksomhedens ambition er ikke alene at få flere kvinder i ledelsen, men også at få flere kvinder på et højt ledelsesniveau. Semler Gruppen ville frem mod 2017 arbejde på at få mindst en kvinde i bestyrelsen og samtidig øge antallet af kvinder i direktion og øverste ledelsesgruppe. Målet blev nået i relation til bestyrelsen, hvor der i 2014 blev indvalgt en kvinde. Bestyrelsen har derfor i 2018 revurderet den oprindelige målsætning fra 2013 og sat en ny målsætning. Målsætningen er herefter mindst en kvinde i bestyrelsen, idet bestyrelsen løbende vil afsøge mulighederne for at øge andelen af kvinder.

I 2020 er Semler Gruppens ønske omkring flere kvinder i det øverste ledelseslag blev opnået, med ansættelse af en ny kvindelig CFO. Valget af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Semler Holding, har i 2020 ligeledes tilført endnu et kvindeligt bestyrelsesmedlem.

Også i 2020 har Semler haft fokus på at øge antallet af kvindelige ledere. I Semler Gruppen har vi ved rekruttering af ledere søgt at sikre, at der er kvinder med i samtalefeltet. Branchen har dog ikke tradition for at tiltrække kvinder, så denne målsætning kan være svær at opfylde. Vi har derudover i 2020 med succes forfremmet kvinder uden ledelseserfaring til lederstillinger og igangsat lederuddannelsesforløb for dem, så vi også ad den vej bidrager til sikring af en fremtidig pipeline af kvindelige ledere.

For nuværende består bestyrelserne i dattervirksomhederne herunder Semler Retail A/S, Skandinavisk Motor Co. A/S, Semler Leasing A/S og Semler Agro A/S udelukkende af medlemmer af direktionen, økonomidirektøren, Legal og Innovation. Der er ingen kvinder i denne gruppe. Dog blev der i 2017 valgt en kvindelig medarbejderrepræsentant ind i Semler Retail A/S’ bestyrelse. Semler Retail A/S, Skandinavisk Motor Co. A/S, Semler Leasing A/S og Semler Agro A/S redegør i deres årsrapporter for efterlevelse af ÅRL §99b’s krav om opstilling af måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen.