Adfærd & compliance (G)
Vores adfærdskodeks er en rettesnor for både medarbejdere og ledere i håndteringen af dagligdags opgaver og ekstraordinære situationer.
Semler 2022 Enterprise Kastrup Lufthavn 11252 1920X1080 72Dpi

Semler Gruppens adfærdskodeks tager udgangspunkt i vores værdier: Ordentlig, dedikeret, nytænkende og glimt i øjet. Kodekset indeholder en række etiske principper for god arbejdskultur og adfærd samt klare retningslinjer for compliance i relation til:

  • IT- og datasikkerhed 
  • Korruption, snyd og bestikkelse 
  • Myndighedsbetjening 
  • Gaver, donationer og modydelser 
  • Produktsikkerhed
20230610 Inhouse 102 1920X1080.

Whistleblowerordning

Konstaterede uregelmæssigheder eller mistanke om ureglementerede forhold kan indrapporteres anonymt via Semler Gruppens whistleblowerordning, der kan tilgås nedenfor.

Medarbejdere kan desuden tilgå ordningen via vores intranet.

Overholdelse af menneskerettigheder

I Semler Gruppen lægger vi stor vægt på en åben og ærlig kultur, hvor alle skal kunne stille spørgsmål og ytre sine holdninger. Vi udviser nul-tolerance over for enhver form for diskrimination, mobning, misbrug og chikane. 

Vi har forpligtet os til at overholde menneskerettighederne, hvilket vores største leverandør, Volkswagen AG, også har. Vi anser det som en helt naturlig del af at drive forretning i dag, at vi tager afstand for enhver form for børnearbejde, moderne slaveri eller menneskehandel – både internt og hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

Compliance og integritet

Semler Gruppen har en compliancestruktur, der har til formål at forebygge overtrædelser via undervisning, rådgivning, udarbejdelse af processer og retningslinjer samt etablering af tilstrækkelige kontrolforanstaltninger, der sikrer, at eventuelle overtrædelser opdages og håndteres. Et compliance board fastlægger Semler Gruppens overordnede compliance-strategi og sætter de overordnede rammer for alle compliance-funktioner. Med udgangspunkt i et fast årshjul sikres det, at alle relevante områder afdækkes og behandles i løbet af året. 

Der er desuden etableret procedurer for regelmæssig registrering og overvågning af de væsentligste risici i koncernen.

TAX-Governance i Semler-koncernen

Som væsentlig aktør i bilbranchen bærer vi et stort ansvar for, at registreringsafgifter, moms og skat til enhver tid opgøres i overensstemmelse med den gældende lovgivning samt indberettes korrekt og rettidigt til myndighederne. 

Vi har udarbejdet interne procedurer og forretningsgange, som sikrer, at vi i alle koncernens selskaber behandler og efterlever skattehåndtering forsvarligt og korrekt. 

Vi deltager i SKATs program for TAX-Governance og har derfor en løbende dialog med SKAT i alle relevante spørgsmål. Semler Gruppen driver ikke aktiviteter eller selskaber, som er hjemmehørende i skattelylande.

Semler 2022 Semler Group Broenby 11946 1920X1080 72Dpi

Databeskyttelse og cybersikkerhed 

Vi arbejder målrettet med at sikre kontinuerlig databeskyttelsesretlig compliance i takt med, at vores forretningsgange bliver mere og mere datadrevne og kundekontakten i stigende grad digitaliseres. I praksis gøres dette ved at vedligeholde et godt overblik over alle forretningsaktiviteter, implementere governance og sikre løbende awareness, der sikrer rettidig involvering af de rigtige kompetencer, så det høje complianceniveau fastholdes. 

Vi arbejder løbende på at klargøre Semler Gruppen til at kunne imødekomme kommende lovgivning som fx NIS II direktivet og nye cybertrusler. Semler Gruppen arbejder derfor med diverse 

sikkerhedsrammeværk så som ISO/IEC 27001+, CIS18, TISAX, NIST mv., så der tages udgangspunkt i anerkendte best practice standarder.